Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta 2023

Základná umelecká škola Miloša Ruppelldta

Panenská 11, Bratislava       

 

v spolupráci s Radou rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava

Vás pozýva na

XV. ročník súťaže základných umeleckých škôl

 

„Dni Miloša Ruppeldta“

 

v hre na klavíri

(sólová hra na klavíri a komorná hra pre klavírne duá)

a

v sólovom klasickom speve

 

Vážené kolegyne a kolegovia, v školskom roku 2023/2024

pripravuje Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

XV. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“.

Súťaž bude prebiehať v obsadeniach hra na klavíri a sólový klasický spev.

Každá zo súťaží bude prebiehať samostatne. Srdečne vás pozývame.

Termín konania súťaže: 5. a 6. december 2023

Vyhlasovateľ: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Miesto konania súťaže: ZUŠ Miloša Ruppeldta, Pionierska 15, Bratislava

Súťažný poriadok:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých škôl, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný výbor môže požadovať preukázanie veku súťažiaceho. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých škôl s umeleckým zameraním. Súťažiacich vysielajú školy na základe výberu. Súťaž je jednokolová.

Porota a ocenenia

Súťažné výkony budú hodnotiť odborné poroty v oboch obsadeniach samostatne podľa špecializácie súťaže. Členmi porôt môžu byť pedagógovia ZUŠ, konzervatórií, vysokých škôl s umeleckým zameraním a renomovaní interpreti z príslušného odboru. Súťažný výkon porota hodnotí ako celok. Odborná porota udeľuje v oboch súťažiach 1. až 3. cenu v jednotlivých kategóriách, čestné uznanie a mimoriadne ceny. Prvá cena v oboch súťažiach a vo všetkých kategóriách je nedeliteľná. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov bude ocenený titulom „Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta“. Porota udeľuje pochvalné uznania pedagógom ocenených žiakov.

„Dni Miloša Ruppeldta“

XV. ročník súťaže základných umeleckých škôl

5. december 2023 - Súťaž v hre na klavíri

Sólová hra na klavíri

Súťažné kategórie a dĺžka repertoáru

I. kategória – do 9 rokov (vrátane)* min. 3 - max. 4 min.

II. kategória – od 10 do 11 rokov (vrátane) min. 4 - max. 6 min.

III. kategória – od 12 do 13 rokov (vrátane) min. 5 - max. 7 min.

IV. kategória – od 14 do 16 rokov (vrátane) min. 7 - max. 9 min.

V. kategória – od 17 do 20 rokov (vrátane) min. 8 - max. 10 min.

*(napr.: pokiaľ dosiahne súťažiaci v deň konania súťaže 10 rokov, bude súťažiť v II. kategórii)

Súťažný repertoár:

(v prehliadači kliknutím na názov skladby otvoríte noty v pdf súbore)

I. kategória:

a) J. N. Hummel – Ecossaise C dur

b) skladba alebo skladby rôznych štýlových období (okrem skladby klasicizmu)

II. kategória:

a) J. N. Hummel – Allegro F dur

b) skladba alebo skladby rôznych štýlových období (okrem skladby klasicizmu)

III. kategória:

a) J. N. Hummel – Andante molto d mol

b) skladba alebo skladby rôznych štýlových období (okrem skladby klasicizmu

IV kategória:

a) J. N. Hummel – Scherzo A dur

b) skladba romantizmu

c) (voliteľné) skladba 20. alebo 21. storočia (napr.: pokiaľ skladby a) + b) neobsiahnu minimálny časový limit)

V. kategória:

a) J. N. Hummel – Alla Polacca B dur

b) skladba romantizmu

c) (voliteľné) skladba 20. alebo 21. storočia (napr.: pokiaľ skladby a) + b) neobsiahnu minimálny časový limit)

 

Komorná hra pre klavírne duá

v obsadení pre klavír štvorručne, alebo pre dva klavíry (dva klavíry nie sú podmienkou)

Súťažné kategórie a dĺžka repertoáru

I.. A kategória – súčet veku oboch súťažiacich nesmie presiahnuť 28 rokov*

min. 6 - max. 8 min.

II. A kategória – súčet veku oboch súťažiacich nesmie presiahnuť 36 rokov

min. 9 - max. 12 min.

*(napr.: pokiaľ má jeden zo súťažiacich v deň súťaže 14 rokov a druhý 16 rokov, budú súťažiť v II. A  kategórii)

Súťažný repertoár:

kategórie I. A a II. A  (povinné skladby v oboch kategóriách sa hrajú bez repetícií)

a) kategória I. A 

N. Hummel

Tempo di Valse, alebo Tempo di Valse - ossia pre klavír štvorručne

a) kategória II. A 

N. Hummel

Menuetto pre klavír štvorručne (bez repetícií)

b) kategórie I. A a II. A voľný repertoár, ktorý musí zahŕňať skladbu 20. alebo 21. storočia

Súťažné pokyny:

 • Hra spamäti v kategóriách I. – IV. JE podmienkou
 • Hra spamäti v kategóriách I. A a II. A NIE JE podmienkou
 • Nedodržanie povinného repertoáru je dôvodom na vylúčenie zo súťaže
 • Organizátor nie je povinný vopred upozorniť na nevyhovujúci repertoár
 • Prihlášky na súťaž je možné posielať do 21. 11. 2023
 • Upozorňujeme účastníkov súťaže, že počet prijatých prihlášok je limitovaný kapacitou časového harmonogramu súťaže (cca 70 na jeden súťažný deň).
 • V prípade, že bude prihláška zaslaná po naplnení kapacity, bude Vám vrátený celý účastnícky poplatok.

„Dni Miloša Ruppeldta“

XV. ročník súťaže základných umeleckých škôl

6. december 2023 - Súťaž v sólovom klasickom speve

 

Vekové kategórie a povinný súťažný repertoár:

I. kategória – do 9 rokov (vrátane)

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

II. kategória – do 12 rokov (vrátane)

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

III. kategória – do 15 rokov (vrátane)

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

IV. kategória – do 18 rokov (vrátane) - dievčatá

A kategória – do 18 rokov (vrátane)  - chlapci

a) 1 skladba slovenského autora

b) 1 ľubovoľná skladba (nie slovenský autor)

V. kategória – do 25 rokov (vrátane) - ženy

V. A kategória – do 25 rokov (vrátane) - muži

a) 1 skladba slovenského autora

b) 1 ľubovoľná skladba (nie slovenský autor)

 

 Súťažné pokyny:

 • Rozhodujúci je vek ku dňu súťaže
 • Súťažný výkon musí byť predvedený spamäti
 • V IV. a V. kategórii súťažia dievčatá a chlapci samostatne
 • Organizátor nie je povinný vopred upozorniť na nevyhovujúci repertoár
 • Upozorňujeme účastníkov súťaže, že počet prijatých prihlášok je limitovaný kapacitou časového harmonogramu súťaže (cca 70 na jeden súťažný deň)
 • Prihlášky na súťaž je možné podielať do 21. 11. 2023
 • V prípade, že bude prihláška zaslaná po naplnení kapacity, bude Vám vrátený celý účastnícky poplatok.

 

„Dni Miloša Ruppeldta“

XV. ročník súťaže základných umeleckých škôl

 

Organizácia súťaže:

 • Súťaž sa koná prezenčnou formou
 • Časový harmonogram súťaže bude zverejnený v dostatočnom predstihu na webovej stránke školy
 • O akýchkoľvek zmenách Vás budeme včas informovať

 

Účastnícke poplatky:

 • 15 € za súťažiacich v sólovom klasickom speve, sólovej hre na klavíri, pedagógov a korepetítorov (za každého samostatne)
 • 30 € za súťažiacich v komornej hre pre klavírne duá (t. j. za jedno duo spolu)

 

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou súťaže vrátane obeda, občerstvenia pre súťažiacich, pedagógov a korepetítorov. Náklady na cestovné hradí vysielajúca organizácia. Účastnícky poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu Rady rodičov ZUŠ M. Ruppeldta:

SK22 0200 0000 0028 4935 1853

variabilný symbol:  05122023

pre sólo klavír a komornú hru pre klavírne duá

variabilný symbol:  06122023

pre sólový klasický spev

 

 Prihlášky:

Začiatok súťaže je stanovený od 8.00 – 9.00 hod. príchodom a prezentáciou účastníkov v budove ZUŠ. Presný harmonogram oboch súťaží, súťažné poradie a rozpis akustických skúšok bude zverejnený na webovej stránke www.zusruppeldta.eu po uzavretí a spracovaní všetkých prihlášok.

 

Prihlásení účastníci súhlasia so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov a fotografií zo súťaže a festivalu Dni Miloša Ruppeldta na webovej stránke školy a verejne prístupných miestach a tlačovinách ZUŠ.

 

 

Kontakty:

02/54415552

Email:

zus.ruppeldta@gmail.com

            dniruppeldta@zusruppeldta.eu

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Mgr. art. Alexandra Pažická

riaditeľka

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (31).jpg