OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Titulná stránka » Štruktúra » Prijímacie skúšky

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta,

Panenská 11 811 03 Bratislava v súlade s § 5 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020) a jeho zmene a doplnení č. 2020/11326:2 zo dňa 11.6.2020

 

 

vyhlasuje prijímacie skúšky

 

do hudobného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2020/2021

 

 Termín prijímacích skúšok:

25. jún – 26. jún 2020 v čase od 13.00 do 17.30 h.

                                                 

 Miesto:

budova  ZUŠ Miloša  Ruppeldta, Panenská 11

 

Prihláška na štúdium:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prihláška sa vypĺňa na mieste počas talentových skúšok.

Ak už bola prihláška zaslaná elektronicky, nie je potrebné ju opäť vypĺňať.

 

 ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

 

 Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium v hudobnom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia. Žiak musí dosiahnuť vek minimálne 5 rokov k 1. septembru.

 Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže doň prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne študijného zamerania.

 Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium riaditeľ školy zriaďuje trojčlennú prijímaciu komisiu. 

 

Štúdium je rozdelené:

- prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)

- prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)

- základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň

(4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)

Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky

Štúdium pre dospelých trvá 4 roky.

 

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú do:

 

- prípravného štúdia

- základného štúdia I. a II. stupeň, štúdium pre dospelých

(pre žiakov základných škôl od 2. ročníka, študentov strednej školy, poslucháčov VŠ)

 

Na študijné predmety:

Hra na hudobnom nástroji:

Hra na klavíri, na keyboarde

Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, viole, violončele, kontrabase

Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofóne, fagote, hoboji

Hra na gitare, elektrickej gitare, basovej elektrickej gitare

Hra na akordeóne

Sólový spev a zborový spev (Bratislavský detský zbor, Bratislavský mládežnícky zbor)

Hudba a počítač (predmet zameraný na osvojenie základov kompozície)

Hra na bicích nástrojoch

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí schopnosti:

hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.)

rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)

spev ľudovej piesne alebo umelej piesne

pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

 

Každá osoba vstupujúca do budovy školy:

 

  • prejde zdravotným filtrom, t. j. meranie teploty a dezinfekcia rúk,
  • riadi sa pokynmi zverejnenými v priestoroch školy,
  • rešpektuje povinnosť zachovávať minimálny kontakt s inými osobami,
  • rešpektuje zákaz zhromažďovania sa v spoločných priestoroch školy,
  • pohybuje sa v nich v rúšku

 

 

                               

Mgr. art. Alexandra Pažická

riaditeľka školy

V Bratislave  dňa 16. júna 2020

 

Poplatky za štúdium

 Informácia pre rodičov (súbor na stiahnutie)

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

Spev

1.3.2009

Strunové nástroje

1.3.2009

Dychové nástroje

1.3.2009

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (16).jpg