Titulná stránka » Štruktúra » Prijímacie skúšky

Aktuálne informácie k prijímacím skúškam

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta

v zmysle zákona č.245/2008 Z.z.

vyhlasuje termín a miesto konania prijímacích skúšok.

 

Všeobecné informácie:

Termín:

29. 05. 2024 - 30. 05. 2024

Čas:

13:00 do 17:30 hod

Miesto:

Pionierska ulica č.15, 3. poschodie

Odbor:

Hudobný

Študijné zameranie: Klavír, Husle, Viola, Violončelo, Kontrabas, Spev, Akordeón, Priečna flauta,

   Zobcová flauta, Klarinet, Trúbka, Saxofón, Gitara, Basová gitara, Elektrická Gitara,

   Bicie nástroje, Hudba a počítač, Keyboard, Zborový spev

 

Upozornenie!

Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie hlavnej budovy našej ZUŠ na Panenskej ulici č. 11

sa prijímacie skúšky konajú na Pionierskej ulici č. 15!

Prihlášky:

Elektronickú prihlášku môžete podať tu...

  • kliknite na znak Slovenskej republiky v pravom hornom rohu
  • vyberte ZUŠ Miloša Ruppeldta a preferované elokované pracovisko
  • riaďte sa pokynmi systému
  • prosíme, aby ste v študijnom odbore zaklikli IBA JEDNU možnosť

 

Prihlášku NIE JE nutné tlačiť ani priniesť na prijímacie skúšky!

Vytlačíme ju po kontrole údajov na mieste.


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prijatie do ZUŠ je podmienené

úspešným absolvovaním prijímacích skúšok.

Čo si pripraviť na prijímacie skúšky?

Zaspievať dve ľudové piesne.

 

Tešíme sa na Vás!

Vedenie ZUŠ

 Kliknutím prejdete na stránku Prihláška  iZUŠ

Štúdium je rozdelené:

- Prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)

- Prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)

- Základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň

(4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)

- Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky

- Štúdium pre dospelých trvá 4 roky

 

Prihlášku je možné podať len na jedno študijné zameranie napr. hra na klavíri, hra na husliach a pod., výnimkou je zborový spev (ako druhé študijné zameranie). 

 

V prípade záujmu o prípravné štúdium je potrebné správne označiť jeho druh, študijné zameranie sa nevypĺňa:

prípravné štúdium  - jednoročné typ B, 

prípravné štúdium  - dvojročné typ A.

 

 ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a na konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

 

 Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium v hudobnom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia. Žiak musí dosiahnuť vek minimálne 5 rokov k 1. septembru.

 Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže doň prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne študijného zamerania.

 Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium riaditeľ školy zriaďuje trojčlennú prijímaciu komisiu. 

 

 

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú do:

 

- prípravného štúdia

- základného štúdia I. a II. stupňa

- štúdia pre dospelých

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí nasledovné schopnosti:

hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu, atď.),

rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek),

spev ľudovej piesne alebo umelej piesne,

pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj alebo spev.

 

Kliknutím prejdete na stránku Prihláška  iZUŠ

VYPLNIŤ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU

ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU NIE JE POTREBNÉ PO VYPLNENÍ TLAČIŤ A ZASIELAŤ!

 

 Informácia pre rodičov (súbor na stiahnutie)

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (3).jpg