Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta 2022

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Panenská 11, Bratislava

v spolupráci s Radou rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava

Vás pozýva na

XIV. ročník súťaže základných umeleckých škôl

 

„Dni Miloša Ruppeldta“

 v sólovej hre na dychových nástrojoch

a

v sólovom klasickom speve

 

Vážené kolegyne a kolegovia, v školskom roku 2022/2023

pripravuje Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

XIV. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“.

Súťaž bude prebiehať v obsadeniach sólová hra na dychových nástrojoch a sólový klasický spev.

Každá zo súťaží bude prebiehať samostatne. Srdečne vás pozývame.

Termín konania súťaže: 30. november a 1. december 2022

Vyhlasovateľ: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Miesto konania súťaže: ZUŠ Miloša Ruppeldta, Pionierska 15

Bratislava (budova STU – 3. poschodie)

 

Súťažný poriadok:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých škôl, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný výbor môže požadovať preukázanie veku súťažiaceho. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých škôl s umeleckým zameraním. Súťažiacich vysielajú školy na základe výberu. Súťaž je jednokolová.

Porota a ocenenia:

 

Súťažné výkony budú hodnotiť odborné poroty v oboch obsadeniach samostatne podľa špecializácie súťaže. Členmi porôt môžu byť pedagógovia ZUŠ, konzervatórií, vysokých škôl s umeleckým zameraním a renomovaní interpreti z príslušného odboru. Súťažný výkon porota hodnotí ako celok. Odborná porota udeľuje v oboch súťažiach 1. až 3. cenu v jednotlivých kategóriách, čestné uznanie a mimoriadne ceny. Prvá cena v oboch súťažiach a vo všetkých kategóriách je nedeliteľná. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov bude ocenený titulom „Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta“. Porota udeľuje pochvalné uznania pedagógom ocenených žiakov.

 

„Dni Miloša Ruppeldta“

XIV. ročník súťaže základných umeleckých škôl

30. november 2022

Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch

Hra na zobcovej flaute /môže sa hrať na všetky typy fláut/:

Vekové kategórie a povinná minutáž:

 I. kategória – do 8 rokov (vrátane) do 4 min.

II. kategória – do 11 rokov (vrátane) do 5 min.

III. kategória – do 15 rokov (vrátane) do 7 min.

IV. kategória – do 18 rokov (vrátane) do 10 min.

Hra na drevených dychových nástrojoch:

I. kategória – do 13 rokov (vrátane) 3 - 5 min.

II. kategória – do 15 rokov (vrátane) 4 - 7 min.

III. kategória – do 18 rokov (vrátane) 5 - 8 min.

IV. kategória – do 25 rokov (vrátane) 6 - 10 min.

Hra na plechových dychových nástrojoch:

I.A kategória – do 15 rokov (vrátane) 4 - 7 min.

II.A kategória – do 18 rokov (vrátane 5 - 8 min.

III.A kategória – do 25 rokov (vrátane) 6 - 10 min.

 

Súťažný repertoár:

a) skladba skladateľa 20. alebo 21. storočia

b) skladba alebo skladby rôznych štýlových období (okrem skladby 20. alebo 21. storočia)

 

Súťažné pokyny:

 

 • Rozhodujúci je vek ku dňu súťaže.
 • Hra spamäti nie je
 • Prosíme dodržiavať stanovenú minutáž.
 • Upozorňujeme účastníkov súťaže, že počet prijatých prihlášok je limitovaný kapacitou časového harmonogramu súťaže a organizátor si vyhradzuje právo neprijímať ďalšie prihlášky po naplnení kapacity. V prípade, že bude prihláška zaslaná po naplnení kapacity, organizátor súťaže Vám vráti celý účastnícky poplatok. Ďakujeme za pochopenie.

„Dni Miloša Ruppeldta“

XIV. ročník súťaže základných umeleckých škôl

1. december 2022 

Súťaž v sólovom klasickom speve

 

Vekové kategórie a povinný súťažný repertoár:

 

I.kategória – do 9 rokov (vrátane)

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

  

II. kategória – do 12 rokov (vrátane)

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

 

III. kategória – do 15 rokov (vrátane)

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

  

IV. kategória – do 18 rokov (vrátane) - dievčatá

IV. A kategória – do 18 rokov (vrátane)  - chlapci

1 skladba slovenského autora

1 ľubovoľná skladba (nie slovenský autor)

 

 V. kategória – do 25 rokov (vrátane) - ženy

V. A kategória – do 25 rokov (vrátane) - muži

a) 1 skladba slovenského autora

b) 1 ľubovoľná skladba (nie slovenský autor)

  

Súťažné pokyny:

 • Rozhodujúci je vek ku dňu súťaže.
 • Súťažný výkon musí byť predvedený spamäti.
 • V IV. a V. kategórii súťažia dievčatá a chlapci samostatne.
 • Upozorňujeme účastníkov súťaže, že počet prijatých prihlášok je limitovaný kapacitou časového harmonogramu súťaže a organizátor si vyhradzuje právo neprijímať ďalšie prihlášky po naplnení kapacity. V prípade, že bude prihláška zaslaná po naplnení kapacity, organizátor súťaže Vám vráti celý účastnícky poplatok. Ďakujeme za pochopenie.

 

 Organizácia súťaže:

 • Súťaž sa bude konať prezenčnou formou.
 • Časový harmonogram súťaže sa môže kvôli epidemickej situácii zmeniť.
 • Pri mimoriadne nepriaznivej epidemickej situácii/zákazu konania hromadných podujatí sa bude súťaž konať dištančnou formou a zmenia sa aj organizačné podmienky súťaže.
 • O akýchkoľvek zmenách Vás budeme včas informovať.

 

Účastnícke poplatky:

 • 10 € za pedagóga, korepetítora (za každého samostatne)
 • 10 € za súťažiaceho

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou súťaže vrátane obeda, občerstvenia pre súťažiacich, pedagógov a korepetítorov. Náklady na cestovné hradí vysielajúca organizácia. Účastnícky poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu Rady rodičov ZUŠ M. Ruppeldta:

SK22 0200 0000 0028 4935 1853

variabilný symbol:  30112022

pre sólovú hru na dychových nástrojoch

variabilný symbol:  01122022

pre sólový klasický spev

 

Prihlášky:

 • Elektronickú prihlášku nájdete na adrese: https://form.jotform.com/222611892870358
 • Vyplnené elektronické prihlášky zasielajte do 16. novembra 2022.
 • Prosíme priložiť aj skenované potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku.
 • Neúplné prihlášky nebudú akceptované!
 • V prípade Vašej neúčasti nárok na vrátenie účastníckeho poplatku zaniká.

 

 

 

Začiatok súťaže je stanovený od 8.00 – 9.00 hod. príchodom a prezentáciou účastníkov v budove ZUŠ. Presný harmonogram oboch súťaží, súťažné poradie a rozpis akustických skúšok bude zverejnený na webovej stránke www.zusruppeldta.eu po uzavretí a spracovaní všetkých prihlášok.

 

  

Prihlásení účastníci súhlasia so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov a fotografií zo súťaže a festivalu Dni Miloša Ruppeldta na webovej stránke školy a verejne prístupných miestach a tlačovinách ZUŠ.

 

Kontakty: 02/54415552, dniruppeldta@zusruppeldta.eu    

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Mgr. art. Alexandra Pažická

riaditeľka ZUŠ

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (9).jpg