OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta 2021

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Panenská 11, Bratislava

v spolupráci s Radou rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta

a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava

Vás pozýva na

XIII. ročník súťaže základných umeleckých škôl

„Dni Miloša Ruppeldta“

v komornej hre pre klavírne duá

a

v sólovom klasickom speve

Vážené kolegyne a kolegovia, v školskom roku 2021/2022 pripravuje Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta XIII. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“. Súťaž bude prebiehať v obsadeniach komorná hra pre klavírne duá a sólový klasický spev. Každá zo súťaží bude prebiehať samostatne. Srdečne vás pozývame.

Termín konania súťaže: 1. a 2. december 2021

Vyhlasovateľ: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Miesto konania súťaže: ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava

Súťažný poriadok:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých škôl, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný výbor môže požadovať preukázanie veku súťažiaceho. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých škôl s umeleckým zameraním. Súťažiacich vysielajú školy na základe výberu. Súťaž je jednokolová.

Porota a ocenenia:

Súťažné výkony budú hodnotiť odborné poroty v oboch obsadeniach samostatne podľa špecializácie súťaže. Členmi porôt môžu byť pedagógovia ZUŠ, konzervatórií, vysokých škôl s umeleckým zameraním a renomovaní interpreti z príslušného odboru. Súťažný výkon porota hodnotí ako celok. Odborná porota udeľuje v oboch súťažiach 1. až 3. cenu v jednotlivých kategóriách, čestné uznanie a mimoriadne ceny. Prvá cena v oboch súťažiach a vo všetkých kategóriách je nedeliteľná. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov bude ocenený titulom „Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta“. Porota udeľuje pochvalné uznania pedagógom ocenených žiakov.

„Dni Miloša Ruppeldta“

XIII. ročník súťaže základných umeleckých škôl

1. december 2021

Súťaž v komornej hre pre klavírne duá 

Vekové kategórie a povinná minutáž:

I. kategória – do 12 rokov (vrátane) 5 - 7 min.

II. kategória – do 15 rokov (vrátane) 7 - 9 min.

III. kategória – do 18 rokov (vrátane) 9 - 12 min.

IV. kategória – do 25 rokov (vrátane) 12 - 15 min.

Súťažný repertoár:

a) skladba skladateľa 20. alebo 21. storočia

b) skladba alebo skladby rôznych štýlových období (okrem skladby 20. alebo 21. storočia) 

Súťažné pokyny:

Rozhodujúci je vek ku dňu súťaže

Pre zaradenie do kategórie je určujúci vek staršieho žiaka z klavírneho dua

Hra spamäti nie je podmienkou

Otáčanie nôt tretími osobami nie je povolené

Ani v jednej kategórii nie je povinná skladba pre dva klavíry

Poznámky:

1. Súťaž je určená len pre klavírne dvojice v štvorručnej hre na klavíri a na dvoch klavíroch.

„Dni Miloša Ruppeldta“

XIII. ročník súťaže základných umeleckých škôl

2. december 2021

Súťaž v sólovom klasickom speve 

Vekové kategórie a povinný súťažný repertoár:

 

I. kategória – do 9 rokov (vrátane) a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň 

II. kategória – do 12 rokov (vrátane) a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň 

III. kategória – do 15 rokov (vrátane) a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

IV. kategória – do 18 rokov (vrátane)         - dievčatá

IV. A kategória – do 18 rokov (vrátane)     - chlapci

a) 1 skladba slovenského autora

b) 1 ľubovoľná skladba (nie slovenský autor)

V. kategória – do 25 rokov (vrátane) - ženy

V. A kategória – do 25 rokov (vrátane) - muži

a) 1 skladba slovenského autora

b) 1 ľubovoľná skladba (nie slovenský autor)

Súťažné pokyny:

Rozhodujúci je vek ku dňu súťaže

Súťažný výkon musí byť predvedený spamäti

V IV. a V. kategórii súťažia dievčatá a chlapci samostatne

Upozorňujeme účastníkov súťaže v sólovom speve, že počet prijatých prihlášok je limitovaný kapacitou časového harmonogramu súťaže a organizátor si vyhradzuje právo neprijímať ďalšie prihlášky po naplnení kapacity. V prípade, že bude prihláška zaslaná po naplnení kapacity, bude Vám vrátený celý účastnícky poplatok. Ďakujeme za pochopenie

Organizácia súťaže:

Súťaž sa bude konať prezenčnou formou

Časový harmonogram súťaže sa môže kvôli epidemickej situácii zmeniť

Pri mimoriadne nepriaznivej epidemickej situácii/zákazu konania hromadných podujatí sa bude súťaž konať dištančnou formou a zmenia sa aj organizačné podmienky súťaže

O akýchkoľvek zmenách Vás budeme včas informovať

Účastnícke poplatky:

16 € za súťažiacich v komornej hre pre klavírne duá (t. j. za jedno duo spolu)

10 € za pedagóga

10 € za súťažiacich v sólovom klasickom speve, pedagógov a korepetítorov (za každého samostatne)

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou súťaže vrátane obeda, občerstvenia pre súťažiacich, pedagógov a korepetítorov. Náklady na cestovné hradí vysielajúca organizácia. Účastnícky poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom, alebo peňažnou poštovou poukážkou na  číslo účtu Rady rodičov ZUŠ M. Ruppeldta:

SK22 0200 0000 0028 4935 1853

variabilný symbol:  01122021 pre komornú hru pre klavírne duá

variabilný symbol:  02122021 pre sólový klasický spev

Prihlášky:

Elektronickú prihlášku nájdete na adrese: (link sa otvorí v novom okne)

https://form.jotform.com

Vyplnené elektronické prihlášky zasielajte do 12. novembra 2021

Prosíme priložiť aj skenované potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku

Neúplné prihlášky nebudú akceptované!

V prípade Vašej neúčasti pri prezenčnej forme súťaže nárok na vrátenie účastníckeho poplatku zaniká

Začiatok súťaže je stanovený od 8.00 – 9.00 hod. príchodom a prezentáciou účastníkov v budove ZUŠ. Presný harmonogram oboch súťaží, súťažné poradie a rozpis akustických skúšok bude zverejnený na webovej stránke www.zusruppeldta.eu  po uzavretí a spracovaní všetkých prihlášok.

Prihlásení účastníci súhlasia so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov a fotografií  zo súťaže a festivalu Dni Miloša Ruppeldta na webovej stránke školy a verejne prístupných miestach a tlačovinách ZUŠ.

Kontakty: 02/54415552

dniruppeldta@zusruppeldta.eu    

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Mgr. art. Alexandra Pažická

riaditeľka  ZUŠ

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

Spev

1.3.2009

Strunové nástroje

1.3.2009

Dychové nástroje

1.3.2009

Hudobná náuka

7.9.2021

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (29).jpg