Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » súťaž Dni Miloša Ruppeldta 2020 online

 

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta,

Panenská 11, Bratislava

v spolupráci s Radou rodičov  ZUŠ  Miloša Ruppeldta

Vás pozýva na

12. ročník súťaže základných umeleckých škôl

„Dni Miloša Ruppeldta - online“

v sólovej hre na dychových nástrojoch - online

a

v sólovom klasickom speve - online

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

v školskom roku 2020/2021 pripravuje

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta 

XII. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl

„Dni Miloša Ruppeldta - online“.

Súťaž bude prebiehať v obsadeniach sólová hra na dychových nástrojoch a sólový klasický spev. Každá zo súťaží bude prebiehať samostatne. Srdečne vás pozývame.

Vyhlasovateľ: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Termín vyhodnotenia súťaže: 2. a 3. december 2020

Miesto zasadnutia poroty: ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava

Súťažný poriadok:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých škôl, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný výbor môže požadovať preukázanie veku súťažiaceho. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých škôl s umeleckým zameraním. Súťažiacich delegujú školy na základe výberu. Súťaž je jednokolová.

Porota a ocenenia:

 Súťažné výkony budú hodnotiť odborné poroty v oboch obsadeniach samostatne podľa špecializácie súťaže. Členmi porôt môžu byť pedagógovia ZUŠ, konzervatórií, vysokých škôl s umeleckým zameraním  a renomovaní interpreti z príslušného odboru. Súťažný výkon porota hodnotí ako celok. Odborná porota udeľuje v oboch súťažiach 1. až 3. cenu v jednotlivých kategóriách, čestné uznanie a mimoriadne ceny. Prvá cena v oboch súťažiach a vo všetkých kategóriách je nedeliteľná. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov bude ocenený titulom „Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta“. Porota udeľuje pochvalné uznania pedagógom ocenených žiakov.

 

Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch

 „Dni Miloša Ruppeldta“

12. ročník súťaže základných umeleckých škôl

Vyhodnotenie súťaže - 2. december 2020

Hra na zobcovej  flaute  /môže sa hrať na všetky typy fláut/:

Vekové kategórie a povinná minutáž:

I. kategória - do 8 rokov (vrátane)          do   4 minút

II. kategória - do 11 rokov (vrátane)   do   5 minút

III. kategória -  do 15 rokov (vrátane)        do    7 minút

IV. kategória - do 18 rokov (vrátane)        do  10 minút

 

Hra na drevených a plechových dychových nástrojoch :

Vekové kategórie a povinná minutáž – hra na drevených dychových nástrojoch:

 

I.kategória - do 13 rokov (vrátane)   3 – 5 minút

II. kategória - do 15 rokov (vrátane)    4 – 7 minút

III. kategória - do 18 rokov (vrátane)        5 – 8 minút

IV. kategória - do 25 rokov (vrátane) 6 – 10 minút

Vekové kategórie a povinná minutáž – hra na plechových dychových nástrojoch:

 

I.A   kategória -    do 15 rokov (vrátane)          4 – 7 minút

II.A  kategória -    do 18 rokov (vrátane)          5 – 8 minút 

III.A  kategória -    do 25 rokov (vrátane)         6 – 10 minút

Rozhodujúci je vek ku dňu súťaže!

Súťažný repertoár:

a) skladba slovanského skladateľa

b) skladba alebo skladby rôznych štýlových období

 

Súťažné pokyny: Hra spamäti nie je podmienkou.

Prosíme dodržiavať stanovenú minutáž!

Súťaž v sólovom klasickom speve

„Dni Miloša Ruppeldta“

12. ročník súťaže základných umeleckých škôl

Vyhodnotenie súťaže - 3. december 2020

 

Vekové kategórie a povinný súťažný repertoár:

 

I. kategória – do 9 rokov (vrátane)

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

 

II. kategória – do 12 rokov (vrátane)

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

 

 III. kategória –  do 15 rokov (vrátane)

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

 

IV. kategória – do 18 rokov    (vrátane)     - dievčatá

IV.A  kategória –  do 18 rokov (vrátane)     - chlapci

a) 1 skladba slovenského autora

b) 1 ľubovoľná skladba (nie slovenský autor)

                                                                        

 V. kategória – do 25 rokov  (vrátane)  – ženy

V.A kategória – do 25 rokov (vrátane) – mužI

a) 1 skladba slovenského autora

b) 1 ľubovoľná skladba (nie slovenský autor)

 

Rozhodujúci je vek ku dňu súťaže!

Súťažné pokyny:

Súťažný výkon musí byť predvedený spamäti.

Poznámka: Dievčatá a chlapci súťažia v IV. a V. kategórii samostatne.

 

Prihláška, účastnícky poplatok a organizácia súťaže 

„Dni Miloša Ruppeldta“

12. ročník súťaže základných umeleckých škôl

 

Prihlášky

 

  • Prihlasujte sa prostredníctvom online prihlášky na zusruppeldta.eu najneskôr do 22. novembra 2020,
  • Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované.
  • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na skoršiu uzávierku prijímania prihlášok po naplnení kapacity súťaže.
  • Neúplné a chybné prihlášky nebudú akceptované. Nárok na vrátanie účastníckeho poplatku v takom prípade zaniká.

 

Účastnícky poplatok

 

10 € za súťažiaceho - pokrýva náklady spojené s organizáciou súťaže.

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom, alebo poštovou peňažnou poukážkou na číslo účtu Rady rodičov

SK22 0200 0000 0028 4935 1853

variabilný symbol:  02122020      pre sólovú hru na dychových nástrojoch

variabilný symbol:  03122020      pre sólový klasický spev

 

 

Organizácia súťaže:

 

Súťaž bude prebiehať prostredníctvom videonahrávok.

Prosíme, aby ste dodržali nasledovné podmienky:

- záznam zo súťažného vystúpenia na šírku a zasielaný v bežných video formátoch (mp4., mpeg4.  a podobne),

- záber na celú osobu súťažiaceho a celú osobu korepetítora,

- dostatočne reprezentatívna obrazová a zvuková kvalita záznamu,

- súťažné vystúpenie zaznamenané  vo vhodných akustických a estetických priestoroch (napr. koncertná sála školy),

- nahrávka v celku na 1 krát (nie každá skladba samostatne).

- záznam sprístupnený cez online platformu https://wetransfer.com/,

s vygenerovaným odkazom vloženým do online prihlášky

na stránke www.zusruppeldta.eu

 

 

Nedodržanie týchto podmienok bude dôvodom pre neakceptovanie prihlášky.

Digitálna úprava nahrávok nie je prípustná

 

V termínoch jednotlivých súťaží 2. a 3. decembra 2020 porota  zhodnotí každý výkon obvyklým spôsobom, a to v priestoroch Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta

Vyhlásenie výsledkov prebehne zverejnením výsledkovej listiny v podvečer zhodnotenia konkrétnej súťaže na zusruppeldta.eu

Diplomy a vecné ceny budú víťazom zaslané poštou na adresu danej ZUŠ

 

Odoslaním prihlášky účastníci súťaže súhlasia so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov, súťažných videí a screenshotov  zo súťaže Dni Miloša Ruppeldta na webovej stránke školy a verejne prístupných miestach a tlačovinách ZUŠ.

 

ONLINE PRIHLÁŠKA

Ako nahrať súbor a získať link na nahrávku

 

Kontakty: 02/ 54415552, dniruppeldta@zusruppeldta.eu

 

Tešíme sa na vaše interpretačné výkony!

Mgr. art. Alexandra Pažická

riaditeľka ZUŠ

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (28).jpg