OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta 2014

 

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta,

Panenská 11, Bratislava

v spolupráci s Radou rodičov  ZUŠ  Miloša Ruppeldta

 

 

Vás pozýva na

6. ročník súťaže základných umeleckých škôl

„Dni Miloša Ruppeldta“

 

 

V sólovej hre na dychových nástrojoch

a

v sólovom klasickom speve

 

Vážené kolegyne a kolegovia, v školskom roku 2014/2015 pripravuje Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta  VI. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“. Súťaž bude prebiehať v obsadeniach sólová hra na dychových nástrojoch a sólový klasický spev. Každá zo súťaží bude prebiehať samostatne. Srdečne vás pozývame.

Vyhlasovateľ: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Termín konania súťaže: 2. a 3. december 2014

Miesto konania súťaže: ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava

Súťažný poriadok:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých škôl, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný výbor môže požadovať preukázanie veku súťažiaceho. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých škôl s umeleckým zameraním. Súťažiacich vysielajú školy na základe výberu. Súťaž je jednokolová.

Porota a ocenenia:

 

Súťažné výkony budú hodnotiť odborné poroty v oboch obsadeniach samostatne podľa špecializácie súťaže. Členmi porôt môžu byť pedagógovia ZUŠ, konzervatórií, vysokých škôl s umeleckým zameraním  a renomovaní interpreti z príslušného odboru. Súťažný výkon porota hodnotí ako celok. Odborná porota udeľuje v oboch súťažiach 1. až 3. cenu v jednotlivých kategóriách, čestné uznanie a mimoriadne ceny. Prvá cena v III. a IV. kategórii a v odbore sólový spev IV. a V. kategórii je nedeliteľná. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Všetci súťažiaci dostanú diplom za účasť. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov bude ocenený titulom „Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta“. Porota udeľuje pochvalné uznania pedagógom ocenených žiakov.

 

Organizácia súťaže:

                                                                 

Účastnícky poplatok  10 €  za súťažiacich, pedagógov a korepetítorov (za každého samostatne)

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou súťaže vrátane obeda, občerstvenia pre súťažiacich, pedagógov a korepetítorov.

Náklady na cestovné  hradí vysielajúca organizácia.

Vyplnené prihlášky spolu s dokladom o uhradení účastníckeho poplatku zasielajte najneskôr

do 14. novembra 2014 na poštovú adresu školy:

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Panenská 11

811 03 Bratislava

 

alebo elektronickou formou na emailovú adresu: dniruppeldta@zusruppeldta.eu . V tomto prípade prosíme priložiť skenované potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku.

 

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou na  číslo účtu Rady rodičov:

              2849351853/0200  

                           variabilný symbol:  02122014      pre sólovú hru na dychových nástrojoch

                           variabilný symbol:  03122014      pre sólový klasický spev

 

Neúplné prihlášky nebudú akceptované. V prípade Vašej neúčasti nárok na vrátenie účastníckeho poplatku zaniká.

Začiatok súťaže je stanovený od 8.00 – 9.00 hod. príchodom a prezentáciou účastníkov v budove ZUŠ. Presný harmonogram oboch súťaží, rozpis akustických skúšok a súťažné poradie bude zverejnený na webovej stránke www.zusruppeldta.eu  po uzavretí všetkých prihlášok od  25. 11. 2014.

Kontakty: 02/ 54415552 – Mgr. Martina Zaťková (0911 210 641)

                   dniruppeldta@zusruppeldta.eu

 

Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch

 

Súťaž v sólovom klasickom speve 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Fotogaléria

Obrázok4.jpg