Vitajte na stránkach hudobnej   Logo ZUŠ   školy s najstaršou tradíciouVšeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

č. 9/2023
z 29. júna 2023

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z., § 49 ods. 4 a § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo:

§1

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole (ďalej len „škola“) a nákladov spojených s činnosťou centra voľného času (ďalej len „centrum“) v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

§2

Výška príspevku v škole

(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v škole prispieva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak v hudobnom odbore, tanečnom odbore, výtvarnom odbore, literárno- dramatickom odbore a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby mesačným príspevkom nasledovne:

 1. a)  prípravné štúdium 10,- eur

 2. b)  zborový spev, súborová práca, hra v skupine 6,- eur

 3. c)  základné štúdium (prvý a druhý stupeň) individuálne 16,- eur

 4. d)  základné štúdium (prvý a druhý stupeň) skupinové 11,- eur

 5. e)  štúdium pre dospelých (do 25 rokov) individuálne 25,- eur

 6. f)  štúdium pre dospelých (do 25 rokov) skupinové 16,- eur

 7. g)  štúdium pre dospelých (od 25 rokov vrátane) individuálne 40,- eur

 8. h)  štúdium pre dospelých (od 25 rokov vrátene) skupinové 40,- eur

  (2) V prípade, keď žiak štúdia pre dospelých dosiahne vek 25 rokov v priebehu školského

roka, prispieva vyššou sumou štúdia pre dospelých (od 25 rokov vrátane) podľa ods. 1 písm. g) a h) až od nasledujúceho školského roka.

(3) Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak prispieva na štúdium v škole za každý navštevovaný hlavný predmet a odbor samostatným príspevkom.

útvaru roka.

centra podľa odseku 1 písm. a) zverejní riaditeľ centra do 15. septembra kalendárneho

3

(4) Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže písomne požiadať riaditeľa školy o vrátenie mesačného príspevku, ak vyučujúci učiteľ nebol z akéhokoľvek dôvodu prítomný na vyučovacom procese dlhšie ako jeden mesiac a

 1. a)  nezabezpečil náhradu hodín za neodučené hodiny,

 2. b)  alebo vedenie školy nezabezpečilo počas neprítomnosti učiteľa náhradného učiteľa.

  (5) Ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak neuhrádza určenú výšku príspevku,

môže riaditeľ školy rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia.

§3

Výška príspevku v centre

(1) Centrum zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno- vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov:

 1. a)  pravidelnou záujmovou činnosťou,

 2. b)  príležitostnou záujmovou činnosťou najmä formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií,

 3. c)  prázdninovou činnosťou najmä formou táborov, odborných sústredení a krátkodobých podujatí,

 4. d)  spoluprácou so školami, školskými zariadeniami a osobami, ktoré pracujú s deťmi.

  (2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou činnosťou centra prispieva

zákonný zástupca člena záujmového útvaru alebo plnoletý člen podľa náročnosti adruhu činnosti:

 1. a)  zákonný zástupca člena záujmového útvaru mesačným príspevkom vo výške 5,- až 10,- eur

 2. b)  rodičia (ak navštevujú činnosť spolu s dieťaťom - členom záujmového útvaru) mesačným príspevkom vo výške 5,- až 10,- eur

 1. d)  plnoletý člen záujmového útvaru do veku 25 rokov, mesačným príspevkom vo výške 10,- až 15,- eur

 2. e)  člen záujmového útvaru od 25 rokov vrátane, mesačným príspevkom vo výške 15,- eur (3) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť každého záujmového

(4) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra podľa odseku 1 písm. b) až d) určí riaditeľ centra.

(5) Zákonný zástupca člena záujmového útvaru, rodič a plnoletý člen záujmového útvaru prispieva na činnosť každého navštevovaného záujmového útvaru a záujmovej činnosti centra samostatným príspevkom.

(6) Zákonný zástupca člena záujmového útvaru, rodič alebo plnoletý člen záujmového útvaru môže písomne požiadať riaditeľa centra o vrátenie časti príspevku z dôvodu predčasného ukončenia účasti v záujmovom útvare. Príspevok sa vracia od prvého dňa nasledujúceho

mesiaca.

4

(7) Riaditeľ centra môže po preskúmaní písomnej žiadosti vrátiť zákonnému zástupcovi člena záujmového útvaru, rodičovi alebo plnoletému členovi záujmového útvaru časť mesačného príspevku za obdobie, v ktorom nenavštevoval záujmový útvar v prípade, ak predčasné ukončenie účasti v záujmovom útvare bolo zo závažných zdravotných dôvodov a z dôvodov sťažených podmienok účasti vzáujmovom útvare (napríklad zmena bydliska), prípadne z dôvodu prerušenia prezenčného vyučovania z dôvodu vyššej moci (napríklad z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu).

§4

Úhrada a odpustenie príspevku

(1) Príspevky podľa § 2 sa uhrádzajú za prvý školský polrok do 10. októbra v jednej sume za 5 mesiacov (september, október, november, december, január), a za druhý školský polrok do 10. februára v jednej sume za 5 mesiacov (február, marec, apríl, máj, jún).

(2) Príspevky podľa § 3 sa uhrádzajú do 15. novembra v jednej sume za 3 mesiace v príslušnom roku (október, november, december), a do 15. februára v jednej sume za 6 mesiacov v nasledujúcom roku (január, február, marec, apríl, máj, jún).

(3) Zriaďovateľ odpustí príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v škole alebo na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra, určených podľa § 2 a § 3, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo člena záujmového útvaru, alebo plnoletý žiak alebo člen záujmového útvaru o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

(4) Zriaďovateľ určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v škole alebo na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra, určených podľa § 2 a § 3, pre ďalších súrodencov žijúcich v spoločnej domácnosti, ak o to zákonný zástupca alebo plnoletý žiak či člen záujmového útvaru požiada riaditeľa školy alebo centra, tak, že za tretie a každé ďalšie dieťa v prípravnom štúdiu, základnom štúdiu a v štúdiu pre dospelých do 25 rokov v škole, a v pravidelnej záujmovej činnosti v centre, uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletý žiak alebo člen záujmového útvaru 50% výšky príspevku za prvý navštevovaný predmet a odbor v škole, a za prvý záujmový útvar v centre

§5

Automatické zvýšenie príspevku o mieru inflácie

(1) Výška príspevku v škole podľa § 2 a výška príspevku v centre podľa § 3 sa bez potreby schválenia zo strany mestského zastupiteľstva alebo iného orgánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvýšia automaticky vždy k 1. septembru príslušného roka, počnúc rokom 2024, o hodnotu miery inflácie meranej indexom rastu spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny rok, potvrdenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak kumulatívna miera inflácie od poslednej zmeny výšky príspevku dosiahne aspoň 5%.

(2) Hlavné mesto SR Bratislava zverejní na svojom webovom sídle výšku príspevku podľa § 2 a § 3 automaticky zvýšenú o mieru inflácie podľa odseku 1 a zaokrúhlenú nadol na najbližších desať eurocentov, po zverejnení miery inflácie meranej indexom rastu spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny rok Štatistickým úradom Slovenskej republiky, najneskôr do 30.6. príslušného roka.

5

(3) Školy a centrá sú povinné zverejniť na svojich webových sídlach a vo svojich prevádzkových priestoroch vždy aktuálne platnú výšku príspevku automaticky zvýšenú o infláciu podľa odseku 1 a zverejnenú podľa odseku 2.

§6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2016 z 30. júna 2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času, ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2016.

§7

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.

Matúš Vallo v. r. primátor

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (37).jpg