Vitajte na stránkach hudobnej   Logo ZUŠ   školy s najstaršou tradíciouVšeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 5/2016
z 30. júna 2016


o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej
umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra
voľného času
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11
ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z., § 49 ods. 4 a § 116 ods.
6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa uznieslo:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej
umeleckej škole (ďalej len „škola“) a nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
(ďalej len „centrum“) v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy.


§ 2
Výška príspevku v škole
(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v škole prispieva zákonný zástupca
dieťaťa vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiaka základnej školy
mesačným príspevkom, ktorého výška sa určuje nasledovne:
a) individuálne vyučovanie 12 eur,
b) skupinové vyučovanie 7,50 eur,
c) vyučovanie predmetu zborový spev 4 eurá.
(2) Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v škole prispieva zákonný zástupca
žiaka strednej školy mesačným príspevkom, ktorého výška sa určuje nasledovne:
a) individuálne vyučovanie 13 eur,
b) skupinové vyučovanie 8,50 eur,
c) vyučovanie predmetu zborový spev 5 eur.
(3) Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v škole prispieva plnoletý žiak
strednej školy a študent vysokej školy a nie je zárobkovo činný mesačným príspevkom,
ktorého výška sa určuje nasledovne:
a) individuálne vyučovanie 23 eur,
b) skupinové vyučovanie 13,50 eur.
(4) Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v škole prispieva žiak nad 25 rokov a
je zárobkovo činný, mesačným príspevkom nasledovne:
a) individuálne vyučovanie 30 eur,
b) skupinové vyučovanie 30 eur.


(5) Zákonný zástupca dieťaťa pred plnením povinnej školskej dochádzky, zákonný
zástupca žiaka základnej školy a strednej školy (ďalej len „zákonný zástupca žiaka“) a
plnoletý žiak prispieva na štúdium v škole za každý navštevovaný odbor samostatným
príspevkom.
(6) Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže písomne požiadať riaditeľa
školy o vrátenie mesačného príspevku, ak vyučujúci učiteľ nebol z akéhokoľvek dôvodu
prítomný na vyučovacom procese dlhšie ako jeden mesiac a
a) nezabezpečil náhradu hodín za neodučené hodiny,
b) alebo vedenie školy nezabezpečilo počas neprítomnosti učiteľa náhradného učiteľa.
(7) Ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak neuhrádza určenú výšku
príspevku, môže riaditeľ školy rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia.


§ 3
Výška príspevku v centre
(1) Centrum zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia
výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku
30 rokov:
a) pravidelnou činnosťou v záujmových útvaroch a oddeleniach,
b) príležitostnou činnosťou organizovaním podujatí, súťaží, olympiád, výletov
a exkurzií,
c) prázdninovou činnosťou zabezpečením miestnych a pobytových táborov,
odborných sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí,
d) organizovanou voľno-časovou aktivitou pre deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú
centrum,
e) spontánnou činnosťou a vlastným projektom člena záujmového útvaru pre deti
centra a deti a iné osoby, ktoré centrum nenavštevujú.
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou činnosťou centra
prispieva podľa náročnosti a druhu činnosti:
a) zákonný zástupca žiaka mesačným príspevkom vo výške 3 až 8 eur,
b) zaopatrené neplnoleté dieťa 1) mesačným príspevkom vo výške 4 až 8 eur,
c) rodičia mesačným príspevkom vo výške 4 až 8 €,
d) plnoletý žiak strednej školy alebo študent vysokej školy a nie je zárobkovo činný,
mesačným príspevkom vo výške 8 až 11 eur,
1 ) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
e) plnoletá osoba do 30 rokov, ktorá je zárobkovo činná, mesačným príspevkom vo
výške 10 až 12 eur.
(3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra podľa
odseku 1 písm. b) až e) určí riaditeľ centra. 2)
(4) Zákonný zástupca žiaka, zaopatrené neplnoleté dieťa, rodič a plnoletá osoba
prispieva na činnosť každého navštevovaného záujmového útvaru a záujmovej činnosti
centra samostatným príspevkom.
(5) Zákonný zástupca žiaka, zaopatrené neplnoleté dieťa, rodič alebo plnoletá osoba
môže písomne požiadať riaditeľa centra o vrátenie časti príspevku z dôvodu predčasného
ukončenia účasti v záujmovom útvare. Príspevok sa vracia od prvého dňa nasledujúceho
mesiaca.
(6) Riaditeľ centra môže po preskúmaní písomnej žiadosti vrátiť zákonnému
zástupcovi žiaka, zaopatrenému neplnoletému dieťaťu, rodičovi alebo plnoletej osobe časť
mesačného príspevku za obdobie, v ktorom nenavštevoval záujmový útvar v prípade, ak
predčasné ukončenie účasti v záujmovom útvare bolo zo závažných zdravotných dôvodov
a z dôvodov sťažených podmienok účasti v záujmovom útvare (napríklad zmena bydliska).


§ 4
Úhrada a odpustenie príspevku
(1) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť každého
navštevovaného záujmového útvaru centra od 1. septembra 2016 určí a zverejní riaditeľ
centra do 15. septembra 2016.
(2) Príspevky podľa § 2 a 3 sa uhrádzajú do 10. dňa kalendárneho mesiaca.
(3) Zriaďovateľ odpustí príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium
v škole alebo na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra, určených podľa
§ 2 a 3, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.


§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 11/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so
štúdiom v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou centra voľného času z 25. októbra 2012 v znení všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2011 z 30. júna 2011 a č.
2/2009 z 29. januára 2009.
2) § 3 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.


§ 6
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.


JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (17).jpg