OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Dni Miloša Ruppeldta 2018

 

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta,

Panenská 11, Bratislava

v spolupráci s Radou rodičov  ZUŠ  Miloša Ruppeldta

 

 

Vás pozýva na

10. ročník súťaže základných umeleckých škôl

„Dni Miloša Ruppeldta“

 

V sólovej hre na dychových nástrojoch

a

v sólovom klasickom speve

 

Vážené kolegyne a kolegovia, v školskom roku 2018/2019 pripravuje Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta  X. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“. Súťaž bude prebiehať v obsadeniach sólová hra na dychových nástrojoch a sólový klasický spev. Každá zo súťaží bude prebiehať samostatne. Srdečne vás pozývame.

Vyhlasovateľ: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Termín konania súťaže: 4. a 5. december 2018

Miesto konania súťaže: ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava

Súťažný poriadok:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých škôl, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný výbor môže požadovať preukázanie veku súťažiaceho. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých škôl s umeleckým zameraním. Súťažiacich vysielajú školy na základe výberu. Súťaž je jednokolová.

Porota a ocenenia:

 

Súťažné výkony budú hodnotiť odborné poroty v oboch obsadeniach samostatne podľa špecializácie súťaže. Členmi porôt môžu byť pedagógovia ZUŠ, konzervatórií, vysokých škôl s umeleckým zameraním  a renomovaní interpreti z príslušného odboru. Súťažný výkon porota hodnotí ako celok. Odborná porota udeľuje v oboch súťažiach 1. až 3. cenu v jednotlivých kategóriách, čestné uznanie a mimoriadne ceny. Prvá cena v oboch súťažiach a vo všetkých kategóriách je nedeliteľná. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov bude ocenený titulom „Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta“. Porota udeľuje pochvalné uznania pedagógom ocenených žiakov.

 

 

„Dni Miloša Ruppeldta“

10. ročník súťaže základných umeleckých škôl

4. december 2018

Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch

Hra na zobcovej  flaute  /môže sa hrať na všetky typy fláut/:

Vekové kategórie a povinná minutáž:

 

I. kategória -     do 8 rokov  (vrátane)          do   4 minút

II. kategória -   do 11 rokov (vrátane)         do   5 minút

III. kategória -  do 15 rokov (vrátane)        do    7 minút

IV. kategória -  do  18 rokov (vrátane)        do  10 minút

 

Hra na drevených a plechových dychových nástrojoch :

Vekové kategórie a povinná minutáž – hra na drevených dychových nástrojoch:

 

I. kategória -    do 13 rokov (vrátane)         3 - 5 minút

II. kategória -  do 15 rokov (vrátane)         4 – 7 minút

III. kategória - do 18 rokov (vrátane)        5 – 8 minút 

IV. kategória - do 25 rokov (vrátane)        6 – 10 minút

Vekové kategórie a povinná minutáž – hra na plechových dychových nástrojoch:

 

I.A   kategória -    do 15 rokov (vrátane)          4 – 7 minút

II.A  kategória -    do 18 rokov (vrátane)          5 – 8 minút 

III.A  kategória -    do 25 rokov (vrátane)         6 – 10 minút

Rozhodujúci je vek ku dňu súťaže!

Súťažný repertoár:

a) skladba slovanského skladateľa

b) skladba alebo skladby rôznych štýlových období  

Súťažné pokyny: Hra spamäti nie je podmienkou.

Prosíme dodržiavať stanovenú minutáž, v prípade presiahnutia minutáže bude súťažný výkon pozastavený tajomníkom poroty!

„Dni Miloša Ruppeldta“

10. ročník súťaže základných umeleckých škôl

5. december 2018

 

Súťaž v sólovom klasickom speve

 

Vekové kategórie a povinný súťažný repertoár:

 

I. kategória –     do 9 rokov (vrátane)                                            a) 1 ľudová pieseň

                                                                                                           b) 1 umelá pieseň

 

 II. kategória –  do 12 rokov (vrátane)                                           a) 1 ľudová pieseň

                                                                                                           b) 1 umelá pieseň

 

 III. kategória –  do 15 rokov (vrátane)                                         a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

 

 IV. kategória –  do 18 rokov    (vrátane)     - dievčatá                               

 IV.A  kategória -  do 18 rokov (vrátane)    - chlapci            

                                                                          a) 1 skladba slovenského autora       

                                                                          b) 1 ľubovoľná skladba (nie slovenský autor)

                                                                        

 

 V. kategória –  do 25 rokov  (vrátane)   - ženy    

 V.A kategória – do 25 rokov (vrátane) – muži

                                                                          a) 1 skladba slovenského autora       

                                                                          b) 1 ľubovoľná skladba (nie slovenský autor)

Rozhodujúci je vek ku dňu súťaže!

 

Súťažné pokyny:

Súťažný výkon musí byť predvedený spamäti.

 

 

 

 

 

 

„Dni Miloša Ruppeldta“

10. ročník súťaže základných umeleckých škôl

 

Organizácia súťaže:

Účastnícky poplatok  10 €  za súťažiacich, pedagógov a korepetítorov (za každého samostatne)

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou súťaže vrátane obeda, občerstvenia pre súťažiacich, pedagógov a korepetítorov.

Náklady na cestovné  hradí vysielajúca organizácia.

Vyplnené prihlášky zasielajte najneskôr do 22. novembra 2018 elektronickou formou na emailovú adresu: dniruppeldta@zusruppeldta.eu .

Prosíme priložiť skenované potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku.

 

 

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom, alebo poštovou peňažnou poukážkou na  číslo účtu Rady rodičov:

             SK22 0200 0000 0028 4935 1853

                           variabilný symbol:  04122018      pre sólovú hru na dychových nástrojoch

                           variabilný symbol:  05122018      pre sólový klasický spev

 

Neúplné prihlášky nebudú akceptované. V prípade Vašej neúčasti nárok na vrátenie účastníckeho poplatku zaniká.

Začiatok súťaže je stanovený od 8.00 – 9.00 hod. príchodom a prezentáciou účastníkov v budove ZUŠ. Presný harmonogram oboch súťaží, rozpis akustických skúšok a súťažné poradie bude zverejnený na webovej stránke www.zusruppeldta.eu  po uzavretí všetkých prihlášok od  27. 11. 2018.

Kontakty: 02/ 54415552, dniruppeldta@zusruppeldta.eu

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Mgr. art. Alexandra Pažická

   riaditeľka ZUŠ

Prihláška dychové nástroje

Prihláška spev

 

 

 

 

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Fotogaléria

Obrázok6.jpg