OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta 2019

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Panenská 11, Bratislava

v spolupráci s Radou rodičov  ZUŠ Miloša Ruppeldta

 

Vás pozýva na 11. ročník súťaže základných umeleckých škôl

„Dni Miloša Ruppeldta“

v komornej hre pre klavírne duá

a

v sólovom klasickom speve

 

Vážené kolegyne a kolegovia, v školskom roku 2019/2020 pripravuje Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta  XI. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“. Súťaž bude prebiehať v obsadeniach komorná hra pre klavírne duá a sólový klasický spev. Každá zo súťaží bude prebiehať samostatne. Srdečne vás pozývame.

Vyhlasovateľ: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Termín konania súťaže: 3. a 4. december 2019

Miesto konania súťaže: ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava

Súťažný poriadok:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých škôl, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný výbor môže požadovať preukázanie veku súťažiaceho. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých škôl s umeleckým zameraním. Súťažiacich vysielajú školy na základe výberu. Súťaž je jednokolová.

Porota a ocenenia:

 

Súťažné výkony budú hodnotiť odborné poroty v oboch obsadeniach samostatne podľa špecializácie súťaže. Členmi porôt môžu byť pedagógovia ZUŠ, konzervatórií, vysokých škôl s umeleckým zameraním  a renomovaní interpreti z príslušného odboru. Súťažný výkon porota hodnotí ako celok. Odborná porota udeľuje v oboch súťažiach 1. až 3. cenu v jednotlivých kategóriách, čestné uznanie a mimoriadne ceny. Prvá cena v oboch súťažiach a vo všetkých kategóriách je nedeliteľná. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov bude ocenený titulom „Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta“. Porota udeľuje pochvalné uznania pedagógom ocenených žiakov.

 

 

„Dni Miloša Ruppeldta“

11. ročník súťaže základných umeleckých škôl

3. december 2019

Súťaž v komornej hre pre klavírne duá

 

Vekové kategórie a povinná minutáž:

I. kategória – do 12 rokov (vrátane)               5 - 7 min.

II. kategória – do 15 rokov (vrátane)              7 - 9 min.

III. kategória –  do 18 rokov (vrátane)             9 - 12 min.

IV. kategória – do 25 rokov (vrátane)             12 - 15 min.

Rozhodujúci je vek ku dňu súťaže!

Pre zaradenie do kategórie je určujúci vek staršieho žiaka z klavírneho dua.

Súťažný repertoár:

a) skladba skladateľa 20. alebo 21. storočia

b) skladba alebo skladby rôznych štýlových období (okrem skladby 20. alebo 21. storočia)

 

Súťažné pokyny:

Hra spamäti nie je podmienkou. Otáčanie nôt tretími osobami nie je povolené.

Ani v jednej kategórii nie je povinná skladba pre dva klavíry.

Poznámky:

Súťaž je určená pre len klavírne dvojice v štvorručnej hre na klavíri a na dvoch klavíroch.

Prihláška na súťaž pre klavírne duá na stiahnutie

 „Dni Miloša Ruppeldta“

11. ročník súťaže základných umeleckých škôl

4. december 2019

Súťaž v sólovom klasickom speve

 

Vekové kategórie a povinný súťažný repertoár:

I. kategória – do 9 rokov (vrátane)

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

II. kategória – do 12 rokov (vrátane)

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

 III. kategória –  do 15 rokov (vrátane)

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

IV. kategória – do 18 rokov (vrátane)     - dievčatá                             

IV. A kategória -  do 18 rokov (vrátane)    - chlapci

a) 1 skladba slovenského autora

b) 1 ľubovoľná skladba (nie slovenský autor)

V. kategória – do 25 rokov  (vrátane)   - ženy   

V. A kategória – do 25 rokov (vrátane) - muži

a) 1 skladba slovenského autora         

b) 1 ľubovoľná skladba (nie slovenský autor)

 

Rozhodujúci je vek ku dňu súťaže!

 

Súťažné pokyny:

Súťažný výkon musí byť predvedený spamäti.

V IV. a V.  kategórii súťažia dievčatá a chlapci samostatne.

 

Prihláška na súťaž v klasickom sólovom speve na stiahnutie

 „Dni Miloša Ruppeldta“

11. ročník súťaže základných umeleckých škôl

 

 

Organizácia súťaže:

Účastnícky poplatok  16 € za súťažiacich v komornej hre pre klavírne duá

(t. j. za jedno duo spolu)

10 € za pedagóga

                                   10 € za súťažiacich v sólovom klasickom speve, pedagógov a korepetítorov (za každého samostatne)

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou súťaže vrátane obeda, občerstvenia pre súťažiacich, pedagógov a korepetítorov.

Náklady na cestovné  hradí vysielajúca organizácia.

Vyplnené prihlášky zasielajte do 21. novembra 2019 elektronickou formou na emailovú adresu: dniruppeldta@zusruppeldta.eu

Prosíme priložiť skenované potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku.

Upozornenie pre účastníkov súťaže v sólovom speve, ak k dátumu 21. november bude naplnený stav počtu súťažiacich 80,

z organizačných dôvodov nebudeme môcť prijať ďalšie prihlášky na súťaž. Ďakujeme za pochopenie.

 

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom, alebo peňažnou poštovou poukážkou na  číslo účtu Rady rodičov ZUŠ M. Ruppeldta:

              SK22 0200 0000 0028 4935 1853

                           variabilný symbol:  03122019      pre komornú hru pre klavírne duá

                           variabilný symbol:  04122019      pre sólový klasický spev

 

Neúplné prihlášky nebudú akceptované. V prípade Vašej neúčasti nárok na vrátenie účastníckeho poplatku zaniká.

Začiatok súťaže je stanovený od 8.00 – 9.00 hod. príchodom a prezentáciou účastníkov v budove ZUŠ.

Presný harmonogram oboch súťaží, súťažné poradie a rozpis akustických skúšok bude zverejnený

na webovej stránke www.zusruppeldta.eu  po uzavretí všetkých prihlášok od  26. 11. 2019.

 

Kontakty: 02/54415552, dniruppeldta@zusruppeldta.eu

 

Tešíme sa na stretnutie s vami

Mgr. art. Alexandra Pažická

riaditeľka ZUŠ

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (17).jpg